VZW Victoria

Untitled Document

VZW Victoria Identificatienummer 12689/82, opgericht in oktober 1982. Verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1982.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

1. Dit reglement van inwendige orde geldt voor alle huurders en/of gebruikers van de gemeenschappelijke zaal en ruimten (inkom en sanitair) van de jeugdbewegingslokalen van VZW Victoria aan de Amedeus Stockmanslei 121.

2. De gemeenschappelijke zaal en ruimten staan onder rechtstreeks toezicht van VZW Victoria. Het is alleen VZW Victoria die instaat voor het beheer en de verhuring van de zaal. VZW Victoria wordt vertegenwoordigd door de zaalbeheerder.
In de verdere tekst wordt degene die instaat voor het beheer en de verhuring van de zaal aangeduid met de term "verhuurder".

3. De gemeenschappelijke zaal en ruimten kunnen gehuurd worden door :

a) alle erkende verenigingen van de gemeente Mortsel :

Het huurcontract moet ondertekend zijn door drie bestuursleden (voorzitter, secretaris of penningmeester en bestuurslid) met vermelding van naam, adres, woon- plaats, telefoonnummer en identiteitskaartnummer. Voor jeugdbewegingen moet de groepsleider voor akkoord tekenen en moet de groepsstempel aangebracht worden.

b) een feitelijke niet-commerciële vereniging :

Het huurcontract moet ondertekend zijn door tenminste 3 meerderjarige personen van Mortsel, die de verantwoordelijkheid nemen en die gedurende gans de activi- teit ter plaatse moeten aanwezig zijn. Op het huurcontract moet naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en identiteitskaartnummer van de ondertekenaars ver- meld zijn.

In de verdere tekst worden al de personen die het huurcontract ondertekenen, aangeduid met de term "huurder".

4. De aanvragen om verhuring gebeuren op een daartoe voorzien document dat verkrijgbaar is bij de zaalbeheerder van VZW Victoria. Tenminste 8 weken voor de aanvang van de geplande activiteit, bespreekt de huurder bij de verhuurder een vrije datum voor de verhuur van de zaal. Deze datum wordt door de huurder op de aanvraag in drievoud ingevuld en de huurder ondertekent de aanvraag. Bij zijn aanvraag dient de huurder het karakter en de juiste inhoud van de activiteit nauwkeurig op te geven.

5. Er worden geen opties op de zaal aanvaard.

6. De verhuurder ondertekent de aanvraag in drievoud. Op dat moment wordt de aanvraag een contract tussen de huurder en verhuurder.
De verschillende exemplaren van het contract zijn bestemd voor:
- 1 exemplaar voor de huurder ;
- 1 exemplaar voor de verhuurder ;
- 1 exemplaar voor de politiecommissaris van Mortsel.
De huurder stuurt 1 exemplaar naar de politiecommissaris van Mortsel.
In de verdere tekst wordt dit contract aangeduid met de termen "verbintenis" en "huurcontract".

7. De huurder moet ten laatste 7 kalenderdagen voor de activiteit bij de verhuurder een namenlijst neerleggen. Op deze namenlijst staan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening vermeld van tenminste 10 personen die als medewerker functioneren. Bij gebreke daaraan is de verbintenis verbroken.

8. De huurder moet een verzekering afsluiten voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 2.500 frank. Adressen van makelaars zijn opvraagbaar bij de jeugddienst van de gemeente Mortsel.
De huurder moet het bewijs van de afgesloten verzekering voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid aan de verhuurder geven tesamen met de lijst van medewerkers. Bij gebreke daaraan is de verbintenis verbroken.

9. De zaal wordt telkens gehuurd van 18 uur tot maximum 9 uur de dag daaropvolgend. Afwijkingen hierop worden duidelijk op voorhand afgesproken en op het huurcontract vermeld.
De lokalen mogen enkel betreden worden tijdens de dagen en uren bepaald in het huurcontract.
In de verder tekst wordt deze toegelaten periode aangeduid met de term "huurperiode".

10. Het einde van de muziek en de sluitingstijd van de zalen wordt bepaald op 03.00 uur. Afwijkingen hierop worden duidelijk op voorhand afgesproken en op het huurcontract vermeld.

11. De huurprijs is vermeld op het huurcontract. Het verbruik van water, electriciteit, verwarming en gebruik van sanitair is NIET in de huurprijs inbegrepen.

12. De betaling van de huurprijs geeft de huurder recht op gebruik van :
- de verlichting van het gebouw ;
- de verwarming ;
- de tooginstallatie ;
- het sanitair.

13. De waarborg voor het gebruik van de gemeenschappelijke zaal en ruimten is vermeld op het huurcontract.

14. Ten laatste 14 dagen voor de activiteit moeten huurprijs en waarborg betaald zijn. Bij gebreke daaraan is de verbintenis verbroken.
Betaling gebeurt uitsluitend door overschrijving op rekening 979-3897334-73 van de verhuurder. De valutadatum op het uittreksel van de verhuurder geldt als bewijs dat de sommen tijdig zijn overgeschreven.

15. De huurder erkent uitdrukkelijk dat de hem in huur gegeven lokalen in goede staat zijn. Heeft hij daarop iets aan te merken dan dient hij zulks kenbaar te maken bij het opmaken van de inventaris.
Bij elke verhuring maken huurder en verhuurder samen een inventaris op van de zaal, het perceel van het gebouw en de omliggende terreinen. Na gebruik van de zaal wordt eveneens een inventaris gemaakt door dezelfde personen om misverstanden te vermijden.
Deze inventaris vormt de basis om te bepalen of er al dan niet schade werd veroorzaakt tijdens de huurperiode. In het huurcontract verklaart de huurder akkoord te gaan met de juistheid van de inventaris.

16. De huurder neemt de avond van de activiteit contact op met de politie zodat de politie weet tot wie ze zich moet wenden bij eventuele problemen. De huurder, zijn aangestelden en/of medewerkers moeten duidelijk herkenbaar zijn voor alle aanwezigen (door T-shirt of iets dergelijks).

17. Op voorlegging van :
- het huurcontract ;
- het bewijs van de afgesloten verzekering voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid ;
- de namenlijst van tenminste 10 medewerkers ;
- het bewijs van betaling van de huurprijs en de waarborg ;
en na het opmaken van de inventaris, kunnen de sleutels afgehaald worden bij de zaalbeheerder van VZW Victoria maximum een 1/2 uur voor of na de ingebruikname van de zaal.
De sleutels moeten terug bezorgd worden voor het verstrijken van de huurperiode.

18. De slagboom mag geopend worden om zwaar materiaal te verhuizen van en naar de zaal maar moet gesloten blijven tijdens de duur van de eigenlijke activiteit.

19. Het aantal toegelaten personen tot de zaal is volgens de gangbare voorschriften gelimiteerd tot maximum 120 personen.

20. De technische lokalen en/of ruimten zijn enkel toegankelijk voor personen die er om dienstredenen moeten zijn.

21. Het is absoluut verboden :
- de zaal door te verhuren of af te staan aan andere personen of verenigingen. Bij misbruik wordt aan de huurder geen verhuring meer toegestaan ;
- tijdelijke of permanente wijzigingen in de zekeringenkast uit te voeren ;
- over het grasveld van Victoria te rijden.
Bij overtreding van één van deze verbodsbepalingen wordt de volledige waarborg ingehouden en supplementair moet alle veroorzaakte schade door de huurder vergoed worden.

22. Het is verboden :
- aan de buitenzijde van het gebouw publiciteit van welke aard aan te brengen ;
- met welke voorwerpen ook, vreemd aan het normaal gebruik, te werpen of welke tuigen ook te laten ontploffen of te laten knallen ;
- door welke handeling ook de orde of de veiligheid te storen of het normaal verloop van het gebruik te hinderen ;
- de toestand van de lokalen te wijzigen ;
- de noodverlichting uit te schakelen ;
- meer personen toe te laten dan het maximum aantal toegelaten personen ;
- dieren binnen te brengen ;
- fietsen of brommers binnen te brengen ;
- de rust van de omgeving te storen.

23. Het is verboden om drank mee naar buiten te nemen.

24. Het is verboden in de zaal sterke dranken te serveren en/of toe te laten. Sterke dranken zijn dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25 graden.

25. Het is aan de huurder, zijn aangestelden en/of medewerkers verboden licht ontvlambare stoffen zoals stro, celluo‹d, vluchtige oli‰n, enz. in het gebouw binnen te brengen.

26. De huurder zorgt voor:
- het nodige poetsgerief om de lokalen te reinigen ;
- het nodige toiletpapier ;
- voldoende vuilniszakken (minimum 10) om nadien alle vuil in te verzamelen ;
- voldoende sluitingen om de vuilniszakken af te sluiten ;
- het openen en het sluiten van de deuren ;
- het aansteken en doven van de lichten ;
- het aansteken en doven van de verwarming ;
- één of meerdere zaklantaarns.

27. De huurder, zijn aangestelden en/of medewerkers, gebruikers en hun begeleiders zullen zich steeds welvoeglijk gedragen dit zowel wat betreft kledij, houding als gedrag. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.

28. Minderjarigen worden alleen tot de zaal toegelaten, indien zij vergezeld zijn van een meerderjarig persoon, die over hen toezicht uitoefent en er de verantwoordelijkheid van op zich neemt.

29. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor brand, vernietiging, diefstal of verlies van materieel gedeponeerd door de huurder, zijn aangestelden en/of medewerkers noch voor om het even welke schade eraan toegebracht door wie ook tijdens de aanwezigheid van het materieel in het gebouw.

30. De huurder is aansprakelijk tegenover om het even welke derde voor al wat met het gebruik van de zaal en de organisatie van de activiteit gepaard gaat en in het bijzonder tegenover elke openbare zowel als particuliere administratie. Bijgevolg neemt ten aanzien hiervan de verhuurder geen verbintenissen, noch kosten hoegenaamd op zich ; ondermeer zijn de belastingen op vermakelijkheden en auteurslasten ten laste van de huurder.

31. De huurder is tegenover de verhuurder persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke beschadiging van de omliggende terreinen en van welk gedeelte ook van het gebouw of van de inboedel ervan, hetzij door hemzelf, hetzij door zijn aangestelden en/of medewerkers, de toeschouwers of welke derde ook die zich ter plaatse bevinden uit om het even welke hoofde, ter gelegenheid van de georganiseerde manifestatie tijdens de huurperiode. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de huurder gaan verder dan de betaalde waarborg.

32. Alle versieringen en mededelingen die in de zaal worden aangebracht, moeten na de activiteit volledig terug verwijderd worden.
Voor het aanbrengen van mededelingen van alle aard kan men gebruik maken van de speciaal daarvoor voorziene wandborden, maar enkel voor de duur van de activiteit.
Het aanbrengen van een mededeling of versiering mag geen aanleiding geven tot het gebruik van nietjes, duimspijkers of plakband op ramen, deuren, deurstijlen, muren, panelen of plafonds. Het is eveneens verboden ramen, deuren, deurstijlen, muren, panelen, vloeren en plafonds te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen.
Beschadigingen aan ramen, deuren, deurstijlen, muren, panelen, vloeren en plafonds worden in rekening gebracht.

33. Er moet rekening gehouden worden met het bestaand electriciteitsnet van de zaal zodat dit niet overbelast wordt door licht- en/of geluidsapparatuur.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor het uitvallen of de onderbreking van de electriteit waardoor de huurder zou gehinderd of verhinderd worden in het gebruik van de zaal.

34. Er mag geen geluidshinder zijn voor de omwonenden. De eventueel aanwezige geluidsverklikker zorgt voor begrenzing van de geluidsoverlast en voor het uitvallen van de apparatuur na drie verwittigingen.

35. De huurder zorgt voor eigen veiligheid. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gestolen, beschadigde of verdwenen voorwerpen die toebehoren aan gebruikers van de zaal tijdens of na de huurperiode.

36. Bij beschadigingen wordt de waarborg aangewend om de schade te herstellen tenzij in de gevallen opgesomd in artikel 21.

37. In ieder geval zal verdwenen materiaal door de huurder vergoed worden aan de op dat ogenblik geldende waarde van nieuw materiaal van dezelfde aard en kwaliteit. De kosten voor herstel van de beschadigingen moeten door de huurder betaald worden.

38. Bij schade wordt ook een forfaitair bedrag ingehouden als vergoeding voor de veroorzaakte administratiekosten, toezicht en controle op de herstellingen. De verhuurder vermeldt dit bedrag op het huurcontract.

39. Als de schade kleiner is dan de gestorte waarborg of als er geen schade is, wordt het resterend gedeelte van de waarborg teruggestort op de zichtrekening van de huurder. Op het huurcontract vermeldt de huurder het nummer van de zichtrekening en de naam van de houder van de zichtrekening.
Als de schade groter is dan de gestorte waarborg, verklaart de huurder uitdrukkelijk door ondertekening van het huurcontract dat hij het verschil binnen de 14 dagen na datum op de schadenota zal betalen op rekening 979-3897334-73 van de verhuurder.

40. De zaal, inkomhal en sanitair moeten onmiddellijk na het be‰indigen van het gebruik terug in perfecte staat gebracht worden door de huurder. De zaal moet op orde gezet worden.
Zaal, inkomhal en sanitair zullen steeds rein gehouden worden en er mogen geen voorwerpen mogen op de grond geworpen of achtergelaten worden.

41. Indien de huurder de huurperiode niet naleeft of niet heeft nageleefd, heeft de verhuurder het recht op kosten van de huurder het materiaal te laten verwijderen uit de zaal, zonder enige verantwoordelijkheid te moeten geven, noch enige aansprakelijkheid op zich te nemen.
Voor het laattijdig vrijgeven van de zaal en/of inleveren van de sleutels wordt een schadevergoeding gevraagd per begonnen uur. De verhuurder vermeldt de aan te rekenen vergoeding op het huurcontract.

42. De inkomhal, zaal, vloeren, toog, stoelen, tafels, koelkast, diepvriezer en sanitair moeten met water gereinigd worden. Voor het reinigen wordt eigen poetsgerief gebruikt. Indien de zaal, inkomhal en toiletten niet in orde zijn, worden de werkuren van de poetsdienst aangerekend. De verhuurder vermeldt de aan te rekenen vergoeding per werkuur op het huurcontract.

43. Alle vuil moet in de vuilniscontainers gedaan worden, die buiten de zaal opgesteld zijn. Als de vuilniscontainers vol zijn of als er geen vuilniscontainers staan, moet alle vuil in plastiek vuilniszakken gedaan worden. Deze vuilniszakken moeten afgesloten zijn en door de huurder buitengezet worden voor de reinigingsdienst. De afgesloten vuilniszakken moeten vooraan de inkom van de Amedeus Stockmanslei geplaatst worden.

44. De verhuurder en de zaalbeheerder hebben ten alle tijde het recht toezicht uit te oefenen in de zaal. Zij hebben het recht de personen die zich onbetamelijk gedragen en hun bevelen niet opvolgen te verwijderen of te doen verwijderen door de politie en/of rijkswacht. De verhuurder en de personen aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen, kunnen voor geen enkel ongeval aansprakelijk gesteld worden.

45. Personen aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen ingevolge wettelijke, provinciale of gemeentelijke besluiten, verordeningen of reglementen, zullen steeds een vrije toegang hebben binnen de perken van hun bevoegdheid.

46. Bij annulatie van het huurcontract door de huurder gelden de volgende regels:
- tot 4 weken voor de activiteit wordt de volledige huurprijs terugbetaald ;
- tot 2 weken voor de activiteit wordt 50% van de huurprijs terugbetaald ;
- binnen de 2 weken voor de activiteit wordt de huurprijs niet terugbetaald.
De waarborg wordt bij annulatie van het huurcontract door de huurder altijd terugbetaald.

47. Elke tekortkoming vanwege de huurder ten opzichte van de verhuringsvoorwaarden geeft de verhuurder het recht de verhuring teniet te doen zonder enige formaliteit en zonder dat de huurder enige schadevergoeding vanwege de verhuurder mag vorderen.

48. De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de verbintenis op te zeggen en het gebruik van de lokalen op te heffen zonder enige formaliteit en zonder dat de huurder enige schadevergoeding vanwege de verhuurder mag vorderen.

49. Bij annulatie van het huurcontract door de verhuurder wordt de reeds betaalde waarborg en de reeds betaalde huurprijs terugbetaald zonder enige andere schadevergoeding.

50. Gevallen van overmacht kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding vanwege de verhuurder.

51. Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen voorgelegd worden aan en beoordeeld worden door de verhuurder.

52. Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbanken van Antwerpen beslecht.

53. Er zijn telefooncellen in de onmiddellijke omgeving van de zaal.
Deze telefooncellen staan in de:
- Osylei ;
- Amedeus Stockmanslei.
De telefoon werkt enkel met een telecard. De huurder zorgt dat iemand van de organisatoren een telecard op zak heeft.

54. Dit reglement van inwendige orde maakt mee deel uit van het huurcontract. Elke huurder wordt verondersteld dit reglement te kennen. Bij ondertekening verklaart de huurder akkoord te gaan met dit reglement en ook dat hij zich volledig aan dit reglement zal onderwerpen.

55. Dit reglement van inwendige orde werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van VZW Victoria op 22 juni 1993 en vervangt alle vorige versies.

VZW Victoria - zaalvictoriamortsel@gmail.com

Menu

Welkom
Meer info
Kalender
Reglement